سرویس 8 پارچه ویانا درب شیشه ای  • قابلمه به قطرهای 20، 24 و 28 سانتی متر با درب شیشه ای
  • تابه دو دسته به قطر 28 سانتی متر
  • شیرجوش با قطر 16 سانتی متر

37 رای  • قابلمه به قطرهای 20، 24 و 28 سانتی متر با درب شیشه ای
  • تابه دو دسته به قطر 28 سانتی متر
  • شیرجوش با قطر 16 سانتی متر