سرویس 9 پارچه ویانا جدیدقابلمه 28 دایکاست درب شیشه ای  1عدد
قابلمه 24 دایکاست درب شیشه ای  1عدد
قابلمه 20 دایکاست درب شیشه ای  1عدد
تابه 28 دایکاست دو دسته             1عدد
تابه 24 تکدسته                            1عدد
 

37 رایقابلمه 28 دایکاست درب شیشه ای  1عدد
قابلمه 24 دایکاست درب شیشه ای  1عدد
قابلمه 20 دایکاست درب شیشه ای  1عدد
تابه 28 دایکاست دو دسته             1عدد
تابه 24 تکدسته                            1عدد