سرویس 20 پارچه مایاقابلمه 32 دایکاست درب شیشه ای  1عدد
قابلمه 28 دایکاست درب شیشه ای  1عدد
قابلمه 24 دایکاست درب شیشه ای  1عدد
قابلمه 18 دایکاست درب شیشه ای  1عدد
تابه 30 دایکاست دو دسته             1عدد
تابه 24 تکدسته                            1عدد
تابه 20 تکدسته                            1عدد
سینی پیتزا 32                              1عدد
سرویس کفگیر ملاقه                      1ست
دستکش سیلیکونی                        2عدد

37 رایقابلمه 32 دایکاست درب شیشه ای  1عدد
قابلمه 28 دایکاست درب شیشه ای  1عدد
قابلمه 24 دایکاست درب شیشه ای  1عدد
قابلمه 18 دایکاست درب شیشه ای  1عدد
تابه 30 دایکاست دو دسته             1عدد
تابه 24 تکدسته                            1عدد
تابه 20 تکدسته                            1عدد
سینی پیتزا 32                              1عدد
سرویس کفگیر ملاقه                      1ست
دستکش سیلیکونی                        2عدد