سرویس 13 پارچه ویانا درب استیل • قابلمه به قطرهای 20، 24 و 28 سانتی متر با درب نیمه استیل
 • تابه دو دسته به قطر 28 سانتی متر
 • تابه تکدسته  به قطر 24 سانتی متر
 • شیرجوش با قطر 16 سانتی متر
 • سینی پیتزا به قطرهای 32 و 24 سانتی متر
 • پد زیرقابلمه ای سیلیکون
 • لیسک سیلیکون  

37 رای • قابلمه به قطرهای 20، 24 و 28 سانتی متر با درب نیمه استیل
 • تابه دو دسته به قطر 28 سانتی متر
 • تابه تکدسته  به قطر 24 سانتی متر
 • شیرجوش با قطر 16 سانتی متر
 • سینی پیتزا به قطرهای 32 و 24 سانتی متر
 • پد زیرقابلمه ای سیلیکون
 • لیسک سیلیکون